صورت چهار گوش

3- صورت چهار گوش:

فرم چهره پیشانی پهن وچانه مربع هدف:ایجاد تناسب وکاستن از زوایای

 پیشانی و چانه ( به وسیله فوندیشنی که یک تا دو درجه روشن تر از

 رنگ چهره باشدسطح پوست را بپوشانید سپس با فوندیشن تیره تر از

کنار گوش تا کنار چانه و فک و پایین را تیره کنید)4- صورت گلابی یا سه گوش:

فرم چهره:پیشانی باریک فک وچانه پهن :هدف بازسازی فرم صورت ونزدیک

 کردن به فرم ایده آل(با فوندیشن روشن تمام سطح پوست را بپوشانیدسپس

 فوندیشن تیره تررا در قسمت فک وچانه در کناره های صورت بکار ببرید

/ 0 نظر / 44 بازدید